– Cung cấp các thông tin về cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương về vật liệu xây dựng không nung.

– Hỗ trợ lập dự án đầu tư .

– Hỗ trợ các thủ tục pháp lý dự án.

– Hỗ trợ lập phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong nước.

– Hố trợ lập phương án xin tài trợ từ Quỹ Khuyến công Trung ương và địa phương cho chương trình sản phẩm công nghệ mới tại địa phương.

– Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án xin tài trợ chuyển đổi công nghệ của Quỹ Tín dụng xanh- chính phủ Thụy Sỹ.

– Hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục xin tài trợ từ các Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia hoặc địa phương (nếu có).