Kiểm tra về vật liệu xây dựng tại 04 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đầu tháng 7

Theo tin từ Vụ VLXD (Bộ Xây dựng), từ 07/7/2014, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra về tình hình quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn 04 tỉnh Thành phố Cần Thơ; tỉnh Bạc Liêu; tỉnh Cà Mau; tỉnh Kiên Giang.

kiem tra ve vat lieu khong nung

kiem tra ve vat lieu khong nung

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020. Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung, Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật liệu xây dựng. Sản phẩm vật liệu xây dựng được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng nội dung Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/01/2010 về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng; Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2011/BXD. Kiểm tra việc công bố hợp quy hàng hoá vật liệu xây dựng tại một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Tại các cửa khẩu Hải quan Đoàn kiểm tra cũng sẽ trao đổi về thủ tục nhập khẩu các loại hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát, kính xây dựng, clinke xi măng đáp ứng nội dung các thông tư số 11/2009/TT-BXD Quy định về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng; Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát; Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 về Quy định công tác quản lý chất lượng Clinhke xi măng poóc lăng thương phẩm.

Chia sẻ bài viết này: