KINH DƯỢC SƯ

     

LỄ PHẬT

* Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Tận lỗi Không phát triển thành Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, nhân hậu Thánh Tăng thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh dược sư

* Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền ý trung nhân Tát, Hộ Pháp Chư tôn nhân tình tát, Linh đánh Hội ThượngPhật người thương Tát (1 lạy).

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông phương Giáo nhà Dược Sư giữ Ly quang đãng Vương Phật, Nhật Quang thay đổi ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang biến đổi Chiếu nhân tình tát, cứu Thoát tình nhân tát, Dược Sư hội thượngPhật nhân tình tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

Quan Âm cam lộ cứu trần gian

Trời người trong trắng vào pháp giới

Lửa đỏ tạo sự đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo người tình tát quan Âm, vày Ngài có đủ sức khỏe của trung khu đại bi. Conxin quy y cùng với đấng tương trợ loài người ra khỏi tai nạn. Vị Ngài tất cả đủ thần lựcnên hotline là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chú tạo nên chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thùthắng, vì chưng nó khiến cho ác ma thiết yếu tới gần; thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúixin Đấng sáng sủa chói, Đấng gồm trí tuệ sáng sủa chói, Đấng khôn cùng thoát rứa gian, Bậc sưtử vương, Bậc bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơnngôn, tạo nên chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài tạo nên thần chú linh nghiệm.

Đấng đại tự tại! Xin Ngài pháthuy sức khỏe thần thông từ bỏ tại. Xin Ngài vạc huy sức khỏe đại trường đoản cú tại.

Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rờitrần cấu, Đấng tất cả thân hình ko ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự trên trong đời! Xin Ngàitrừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc dở hơi si tham ái, trừ không bẩn phiền nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chochúng sinh giác ngộ.

Đấng có khá đầy đủ lòng từ! bọn chúng conmuốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, các điều mongước hầu như được thành tựu.

Bậc thành tựu đệ nhất! Xin bancho nhỏ thiền định an vui, sức khỏe vô cùng.

Đấng thành công vĩ đại! fan mặcgiáp đen, bản thân choàng da hổ, tay nạm hoa sen, tay vắt kim cang, tay cố pháploa giác ngộ hầu như người, tay chũm tích trượng đánh nhau và cũng chiến thắng, bêntả thì gồm mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho bé an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Bé xin quy y nhân tình tát quan liêu Âm, tất cả ước mơ phần đông được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thậtlinh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thiệt là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI quan THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phậtnói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này hỏng không! Hãy uống cạn vớ cảhọa tai, hãy có tác dụng sạch tất cả họa tai.

Này mức độ nóng! Hãy phạt hỏa, pháthỏa thiêu đốt toàn bộ họa tai, đốt không bẩn tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời vào sáng, an lành, thiệt anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén gỗ cừu đàn

Khói thơm ngát khắp trần gian

Ba ngàn trái đất đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện nay thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức vậy Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con nay phát đại nguyện

Thọ trì gớm Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu vãn khổ tam đồ

Nếu có kẻ thấy nghe

Đều vạc tâm người tình đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào những Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa cho thành Quảng Nghiêm dưới cây giờ đồng hồ nhạc, cùng rất támngàn Tỳ kheo, bố vạn sáu ngàn người thương tát, chén bộ Thiên long, tín đồ với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần kính cẩn thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy giờ Văn Thù bồ tát nương Phậtthần lực, quỳ gối chắp tay, hướng Phật, bạch rằng: "Bạch Đức thay Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, làm cho mọingười từ đó tu hành, được sinh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau”.

Đức Phật tức thời bảo: "Hay thay, haythay, Văn Thù Sư Lợi! Ông mong Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho bọn chúng hữu tình không bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn luôn được an toàn trong đời Tượng pháp. Ông bắt buộc lóng nghe và xem xét kỹ, ta sẽ bởi vì ông cơ mà nói”.

Văn Thù Sư Lợi người tình tát bạch rằng:"Chúng con mong muốn nghe. Cúi xin chũm Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật tức thời bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, từ đây đào bới phương Đông phương pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật có mộtthế giới thương hiệu là Tịnh lưu giữ Ly; Giáo nhà cõi này là Phật Dược Sư lưu Ly QuangVương Như Lai. Mọi người tôn kính, vì chưng Ngài thấu hiểu thật tướng những pháp, giảiđược đông đảo việc xẩy ra trong đời cùng vượt cạnh tranh khăn, làm cho Thầy Trời người, là bậctôn quý. Khi còn tu hạnh nhân tình tát, bao gồm phát Mười nhì Đại nguyện khiến cho hữu tìnhcầu chi được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, khi triệu chứng Vô thượng bồ đề, hào quang đãng của Ta chiếu khắp vô lượng vô biênthế giới, khiến cho chúng lãng mạn thấy ánh quang quẻ này, thân tâm thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời đại dương trần khổ, vào vùng Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, thân Ta như ngọc lưu giữ ly, trong kế bên sáng suốt, tinh sạchhoàn toàn, hào quang bùng cháy chiếu khắp mười phương. Những chúng thơ mộng ở nơităm tối cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy tâm mãn nguyện.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, sử dụng trí phương tiện đi lại dạy bọn chúng hữu tình khiến cho tin lẫn nhau,làm đến dân giàu nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng tình nhân đề, nếu gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ trở vềchánh đạo. Trường hợp theo nhị thừa, thì Ta khiến cho họ cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu bao gồm hữu tình làm việc trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến họ khá đầy đủ Tam tụ tịnh giới. Trường hợp ai bỏ phạm cơ mà nghe danh Ta, tâm liền thanh tịnh, không đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, nếu tất cả hữu tình thân hình kém hạ, không đủ sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu các khổ não. Nghe được danh Ta, tức thời được ngoài bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng sủa suốt.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Vịnh Hạ Long Siêu Hay, Thuyết Minh Về Vịnh Hạ Long

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu tất cả hữu tình mang căn bệnh hiểm nghèo, không fan cứuchữa, không khu vực cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, ngay thức thì được khỏibệnh, thân trung ương thanh tịnh, quyến ở trong sum vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, nếu tất cả hữu tình mang thân phụ nữ chịu các đau khổ,muốn mong ra khỏi, nghe được danh Ta, thân trung khu thanh tịnh, đủ tướng trượng phu,tiến cho Vô thượng người thương đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng tình nhân đề, nếu bao gồm hữu tình sa vào lưới ma, tà giáo ràng buộc, Tadùng phương tiện đi lại khai thị đến họ, khiến khỏi mặt đường mê, tu hạnh người tình tát, chứngquả Vô thượng tình nhân đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu bao gồm hữu tình vì vì vô minh phạm buộc phải sai lầm, yêu cầu bịgiam cầm, chịu nhiều đau khổ. Nghe được danh Ta, toàn bộ khổ ấy tức thời được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi hội chứng Vô thượng người yêu đề, trường hợp có người nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức nạp năng lượng mà sinh sản nghiệp ác. Nghe được danh Ta, siêng lòng lâu trì, thì Ta khiếnhọ bao gồm đủ đồ gia dụng thực và dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng người yêu đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, khi hội chứng Vô thượng người yêu đề, nếu như có tín đồ nào nghèo cùng hèn hạ, khôngcó áo mặc, muỗi mòng cắm đốt, nóng rét mướt dãi dầu. Nghe được danh Ta, chăm lòngthọ trì, thì Ta khiến cho họ bao gồm đủ đồ dùng, y phục giỏi đẹp, của báu dư thừa.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư bắt buộc nghĩ bàn. Chính vì thế các ông bắt buộc khuyên chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bởi lưu ly, cây báuthẳng hàng cũng như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là địa điểm hội ngộ của khá nhiều Bồ tátNhứt sanh té xứ, bên dưới sự hướng dẫn của hai người tình tát Nhựt Quang phát triển thành Chiếu, NguyệtQuang biến hóa Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn Thù Sư Lợi! Ở thế giới nàylại có khá nhiều người chần chừ lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin,không ưa ba thí, tham lam, íchkỷ, giật đoạt của người. Saukhi qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, ghi nhớ niệm danh hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại làm người. Nhờ công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, bắt buộc hành bố thí,giúp kẻ nghèo cùng, vững mạnh thiện căn, tu tình nhân tát pháp.

"Lại nữa, vào đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm bạnvới ma, khi chết lại sa ác đạo. Giả dụ nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, tức thời khỏiđường mê, bờ giác cù về, xuất gia học đạo, kính cúng Tam Bảo, học tập rộng nghenhiều, chiến thắng Lục độ dài siêu, giường lên bờ giác.

"Ở trường phù hợp khác, nếu bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hay những phù thủy, yếm đối trù ẻo, đau khổ vô cùng. Ví như tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung dữ cũng phải thánh thiện và vạc lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu tất cả Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng không quyết tâm, cho lúc mạng tầm thường mà nghe tên tuổi NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng trở nên được Văn Thù Sư Lợi người tình tát, Quán nỗ lực ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế người tình tát, vô tận Ý nhân tình tát, Bảo Đàn Hoa người tình tát, Dương vương Bồtát, Dược Thượng người yêu tát, Di Lặc nhân tình tát, từ khắp mười phương chỉ lối chuyển đườngđến ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng phước. Tuổi trời khi hết, sinh lại làm nhân gian, làm gửi luân vương,được fan tôn kính. Bốn phương im tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa hầu hết nhàsiêng tu thập thiện, bố nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khoản thời gian thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttâm đại từ, ngay tức thì vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, để cho bacõi tứ loài không thể những bệnh dịch quái ác. Ví như chư tình nhân tát sanh nghỉ ngơi đời sau, gặpbệnh nan y, phải trì chú này vào chén ăn cơm nước sạch, không có vi trùng, cho bệnh nhândùng, tức thì được khỏe mạnh. ý trung nhân tát nhiều hạnh làm cho thuốc cứu vớt người, phước những vôlượng, hiện tại đời được bạn kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, đã thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy tiếng Văn Thù bồ tát xin Phậttruyền bá tởm này, giải ách trừ tai, cứu vớt đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu gồm ngườinào cúng dường cầu phước, thì trước phải lập bảy tượng của Phật Dược Sư nhằm trêntòa cao, rải hoa dưng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ vai trung phong thanh tịnh, không giận,không buồn, yêu mến xót chúng sanh, khởi trung khu cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, hiểu tụng, suy tư, dạy người làm phước, thì được công đứckhông thể suy nghĩ bàn.

"Nếu ở cố gắng gian, vượt núi băngngàn, luôn chạm mặt tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan liêu lại hành hình, dưới hải dương cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã khắp nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ tất cả căn lành đời trước, nênnhớ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm lâu trì, vớ cảtội này theo trên đây tan mất.

"Nếu tất cả Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn bái Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi con đường sanh tử.

"Nếu có đàn bà chịu khổ thời gian sanh,sức lực tiêu tan, tưởng chừng bắt buộc chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư lưu lại Ly quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh maulẹ, bà bầu con bình an”.

Phật hỏi A Nan gồm tin vấn đề ấy? A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng lạnh lên, mặttrời lạnh lại, lời nói Như Lai không khi nào sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh haytự cao, không tin lời Phật, sẽ ảnh hưởng đọa lạc ở chốn tam đồ”.

Bấy giờ, trong chúng hội này cómột ý trung nhân tát tên là cứu vãn Thoát quỳ gối lẹo tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! sau khoản thời gian Như Lai diệt độ, những người đau khổ, căn bệnh nặng, nhỏ gầy; bà con, anh em hết lòng cứu vớt chữa,mà vẫn ko khỏi, lại thấy sứ giả Diêm Ma sau khoản thời gian kiểm tra đưa hồn về địa phủđang chờ xét xử. Nếu có Phật tử vì bạn bệnh này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, không còn lòng cầu nguyện Đức Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai. Thần thức bạn này hoàn toàn có thể trở lại,nhớ rõ mọi câu hỏi ở chốn âm ty; cho nên vì vậy từ đây cần mẫn tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược mà vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan muốn hiểu rõ ràngvề đèn cứu mạng với thầnphan, làm sao giải oan cho những người đã chết.

Cứu Thoát nhân tình tát bạch Đức A Nan,ở trong thế gian nếu gồm kẻ bệnh, mong mỏi được bình an, tất cả người thân nên giữtám phần trai giới, mở kho cha thí, bái dường bọn chúng Tăng, lập đàn treo phan tụcmạng trước bảy hình mẫu của Phật Dược Sư, tư mươi chín hôm sớm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm cho đủviệc ấy, căn bệnh khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng vẫn hết,làm sao ko chết, mà được sống thêm?

Cứu Thoát ý trung nhân tát thưa liền: "ThếTôn gồm dạy chín nhiều loại hoạnh hồn, cho nên vì vậy ta khuyên làm phan với đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn, được sống lâu dài. Chín trang bị hoạnh này thật chưa hết số, tuy nhiên vìquá khổ, đề xuất phải chết oan.

"Thứ nhứt, tín đồ bệnh ko đủthuốc thang, không bạn chăm sóc, căn bệnh không đáng chết mà nên qua đời. Thứhai, số đông kẻ chơi bời, ham tửu sắc. Lắp thêm ba, bị bắt, bị xử tử hình. Sản phẩm công nghệ tư,chết chìm. Trang bị năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Máy bảy, rơi từ trên cao. Tám,bị khổ đau vì lầm dung dịch độc. Sản phẩm chín, mai một vì thiếu thức ăn, phải bị chếtoan, bắt buộc làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở trên chũm gianthường làm việc ác, Diêm vương xử phạt, yêu cầu giảm tuổi đời. Ta khuyên những ngườiphóng sanh, tu phước, và để được thọ mạng lâu dài”.

Bấy giờ, trong chúng hội này,mười nhị Dược Xoa đại tướng cùng rất thần binh, tất cả phát tâm quy y Tam Bảovà nguyện vày đạo, tương trợ người đời. Bất cứ nơi nào tởm này lưu giữ bố, quyếtlòng ủng hộ người trì tởm này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Với tronglúc ấy, sử dụng chỉ năm màu gút thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, cầu nguyệnđầy đủ, bắt đầu tháo dây ra. Thương hiệu của họ là Cung Tỳ La đại tướng, phân phát ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, cha Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường xuyên ở Tabà.

Đức Phật yêu thích Ca tức thì khen mườihai Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh cứu vãn khổ độ sinh, đền rồng ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh điện thoại tư vấn tên gì, làm thế nào thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy rõ kinh gọi Dược SưLưu Ly quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, tốt Thập Nhị Thần tướng mạo NhiêuÍch thơ mộng Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, nhưng thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại ý trung nhân tát,bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh tăng đều rấtvui mừng, tín lâu phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam mô bạt già vạc đế bệ sát xả,lủ rô đam mê lưu ly bác lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết nhiều gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ gần cạnh thệ, bệ tiếp giáp xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch sẽ lòng nai lưng phát thực tình kính

Đối trước Phật đài, mong xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy trung ương mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhị thần tướng mạo đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long bát bộ số đông tùy hỷ

Tà ma ngoại đạo phải tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời đông đảo an lành. Xin nguyện tự bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời số đông an lành. Xin nguyện Tam Bảo hay gia hộ.

Xem thêm: Hãy Tả Ngôi Trường Thân Yêu Đã Gắn Bó Với Em Trong Nhiều Năm Qua❤️️

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời đều an lành. Nguyện chư Hộ Pháp thường xuyên ủng hộ.

TAM QUY

* từ quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ kinh tạng,trí huệ như biển. (1 lạy)

* từ bỏ quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh,thống lý đạichúng, vớ cả không phải lo ngại (1 lạy)