Thông Tư Số 42/2012/Tt-Bgdđt

     

Thông bốn 42/2012/TT-BGDĐT tiêu chuẩn chỉnh đánh giá unique giáo dục chế độ về tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cùng cơ sở giáo dục thường xuyên. Dưới đấy là nội dung ví dụ của thông tư, mời quý fan hâm mộ cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư số 42/2012/tt-bgdđt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——————–

Số: 42/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

———————–

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ

phát hành Quy định về tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chất lượng giáo dục

và quy trình, chu kỳ luân hồi kiểm định chất lượng giáo dục các đại lý giáo dục

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

—————————–

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 mon 6 năm 2005; giải pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 mon 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 mon 4 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ sở ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và giải đáp thi hành một vài điều của dụng cụ Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một trong những điều của phương pháp Giáo dục;

Xét đề nghị của viên trưởng viên Khảo thí với Kiểm định unique giáo dục,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Thông tư luật về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cùng quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục và đào tạo thường xuyên:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông bốn này chính sách về tiêu chuẩn đánh giá quality giáo dục cùng quy trình, chu kỳ luân hồi kiểm định unique giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đào tạo thường xuyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, viên trưởng viên Khảo thí với Kiểm định unique giáo dục, Thủ trưởng những đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở giáo dục và huấn luyện chịu trọng trách thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:

– Văn phòng bao gồm phủ;

– văn phòng công sở Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo TƯ;

– UBVHGDTNTNNĐ của QH;

– viên KTrVBQPPL (Bộ tư pháp);

– Như Điều 3;

– Công báo;

– Website bao gồm phủ;

– Website cỗ GDĐT;

– Lưu: VT, Vụ PC, viên KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Vinh Hiển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————-

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

——————–

 QUY ĐỊNH

Về tiêu chuẩn chỉnh đánh giá quality giáo dục cùng quy trình, chu kỳ luân hồi kiểm định unique giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục và đào tạo thường xuyên

(Ban hành kèm theo Thông bốn số 42/2012/TT-BGDĐT

ngày 23 tháng 11 thời điểm năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

————————–

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá unique giáo dục, quy trình, chu kỳ luân hồi kiểm định quality giáo dục cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông với cơ sở giáo dục thường xuyên; bao gồm: Quy định chung; tiêu chuẩn chỉnh đánh giá quality giáo dục trường đái học, ngôi trường trung học, trung tâm giáo dục đào tạo thường xuyên; quá trình và chu kỳ luân hồi kiểm định unique giáo dục cơ sở giáo dục; tổ chức thực hiện.Văn bản này áp dụng đối với:a) trường tiểu học tập thuộc những loại hình trong khối hệ thống giáo dục quốc dân;b) ngôi trường trung học cơ sở;trường trung học tập phổ thông; trường phổ thông có khá nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp cho huyện; ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực trực thuộc Bộ; ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên(sau trên đây gọi phổ biến là ngôi trường trung học) thuộc những loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân;c) Trung trung ương giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; trung trung khu giáo dục tiếp tục tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau phía trên gọi tầm thường là trung tâm giáo dục và đào tạo thường xuyên) trong khối hệ thống giáo dục quốc dân;d) tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong văn phiên bản này, một số từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chất lượng giáo dục là các yêu cầu đối với cơ sở giáo dụcphổ thông, các đại lý giáo dục liên tục để đảm bảo an toàn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục được cam kết hiệu bằng những chữ số Ả – rập.Tiêu chí tiến công giá quality giáo dục là yêu thương cầu đối với cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, các đại lý giáo dục tiếp tục ở từng nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn có các chỉ số tiến công giá chất lượng giáo dục được ký hiệu bằng những chữ mẫu a, b, c.Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục là yêu thương cầu so với cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, cơ sở giáo dục tiếp tục ở từng nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí.Kiểm định quality giáo dục cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, cơ sở giáo dục và đào tạo thường xuyên là hoạt động đánh giá (bao tất cả tự reviews và đánh giá ngoài) để xác định mức độ cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, cơ sở giáo dục và đào tạo thường xuyên thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn đánh giá unique giáo dục và việc công nhấn cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, các đại lý giáo dục liên tục đạt tiêu chuẩn unique giáo dục của cơ quan thống trị nhà nước.Tự reviews của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đào tạo thường xuyênlà hoạt động tự coi xét, kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông, các đại lý giáo dục liên tiếp theo tiêu chuẩn chỉnh đánh giá quality giáo dục vì Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành.Đánh giá ngoại trừ cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyênlà chuyển động đánh giá bán của cơ quan cai quản nhà nước nhằm xác định mức độ có được tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục và đào tạo thường xuyên.

Điều 3. Mục tiêu kiểm định quality giáo dục cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, cơ sở giáo dục đào tạo thường xuyên

Kiểm định quality giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục liên tục (sau đây gọi bình thường là các đại lý giáo dục) nhằm giúp các đại lý giáo dục khẳng định mức độ thỏa mãn nhu cầu mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để tạo ra kế hoạch cách tân chất lượng giáo dục, nâng cấp chất lượng các chuyển động giáo dục; thông báo công khai với những cơ quan quản lý nhà nước với xã hội về thực trạng unique của các đại lý giáo dục; để cơ quan làm chủ nhà nước review và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Điều 4. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại lý giáo dục

Độc lập, khách hàng quan, đúng pháp luật.Trung thực, công khai, minh bạch.

Chương II

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC, TRUNG TÂM

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mục 1

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.a) có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tứ vấn khác);b) tất cả tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn bạn trẻ Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;c) bao gồm các tổ trình độ và tổ văn phòng.Lớp học, số học sinh, điểm trường theo phương tiện của Điều lệ trường đái học.a) Lớp học tập được tổ chức theo quy định;b) Số học viên trong một tấm theo quy định;c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định.Cơ cấu tổ chức và việc triển khai nhiệm vụ của các tổ siêng môn, tổ công sở theo giải pháp tại Điều lệ trường tiểu học.a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định;b) phát hành kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học tập kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định;c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, sự lãnh đạo, lãnh đạo của cấp cho ủy Đảng, tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm an toàn Quy chế tiến hành dân nhà trong hoạt động vui chơi của nhà trường.a) triển khai các chỉ thị, quyết nghị của cấp ủy Đảng, chấp hành sự cai quản hành thiết yếu của cơ quan ban ngành địa phương, sự chỉ huy về chăm môn, nhiệm vụ của cơ quan cai quản giáo dục;b) triển khai chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân công ty trong hoạt động vui chơi của nhà trường.Quản lý hành chính, thực hiện các trào lưu thi đua theo quy định.a) tất cả đủ làm hồ sơ phục vụ vận động giáo dục của phòng trường theo cơ chế của Điều lệ trường đái học;b) lưu trữ đầy đủ, kỹ thuật hồ sơ, văn bản theo lao lý của qui định Lưu trữ;c) tiến hành các cuộc vận động, tổ chức triển khai và gia hạn phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành với quy định ở trong nhà nước.Quản lý các hoạt động giáo dục, thống trị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và làm chủ tài chính, đất đai, cửa hàng vật hóa học theo quy định.a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo công cụ của Điều lệ trường đái học;b) triển khai tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, cai quản cán bộ, cô giáo và nhân viên theo qui định của phép tắc Cán bộ, công chức, luật pháp Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và những quy định không giống của pháp luật;c) quản lí lý, sử dụng tác dụng tài chính, khu đất đai, cơ sở vật chất để giao hàng các vận động giáo dục.Đảm bảo an ninh trật tự, bình an cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; chống chống bạo lực học đường, phòng phòng dịch bệnh, phòng kiêng các mối đe dọa thiên tai, những tệ nạn làng mạc hội vào trường.a) có phương án đảm bảo an toàn trật tự, chống chống tai nạn đáng tiếc thương tích, cháy nổ, phòng kiêng các tai hại thiên tai, phòng kháng dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh những tệ nạn xã hội ở trong phòng trường;b) Đảm bảo bình an cho học sinh và được cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường;c) không có hiện tượng kỳ thị, phạm luật về giới, bạo lực trong nhà trường.

Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.a) Hiệu trưởng có số năm dạy dỗ học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);b) Được review hằng năm đạt từ một số loại khá trở lên trên theo Quy định chuẩn chỉnh hiệu trưởng trường tiểu học;c) Được bồi dưỡng, đào tạo về bao gồm trị và quản lý giáo dục theo quy định.Số lượng, chuyên môn đào chế tác của gia sư theo hình thức của Điều lệ trường tiểu học.a) con số và cơ cấu tổ chức giáo viên bảo đảm an toàn để dạy các môn học bắt buộc theo quy định;b) thầy giáo dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, nước ngoài ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu thốn niên tiền phong hồ Chí Minh bảo đảm an toàn quy định;c) cô giáo đạt trình độ chuẩn chỉnh 100%, trong các số đó trên chuẩn 20% trở lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên so với các vùng khác.Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo đảm an toàn các quyền của giáo viên.a) Xếp nhiều loại chung cuối năm học của thầy giáo đạt 100% từ các loại trung bình trở lên, trong các số đó có ít nhất một nửa xếp các loại khá trở lên trên theo cách thức về chuẩn nghề nghiệp thầy giáo tiểu học;b) con số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy tốt cấp thị trấn (quận, thị xã, tp trực ở trong tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%;c) thầy giáo được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.Số lượng, unique và việc đảm bảo các chế độ, cơ chế đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.a) Số lượng nhân viên bảo vệ quy định;b) nhân viên cấp dưới kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên theo như đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nhiệm vụ theo vị trí công việc;c) nhân viên cấp dưới thực hiện xuất sắc các trọng trách được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.Học sinh của nhà trường đáp ứng nhu cầu yêu cầu theo pháp luật của Điều lệ trường đái học và của pháp luật.a) Đảm bảo lý lẽ về tuổi học tập sinh;b) Thực hiện không thiếu thốn nhiệm vụ của học sinh và giải pháp về những hành vi học viên không được làm;c) Được bảo vệ các quyền theo quy định.

Xem thêm: 1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án Theo Từng Bài Có Đáp Án

Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy dỗ học

Khuôn viên, cổng trường, biển lớn trường, tường hoặc mặt hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo công cụ của Điều lệ trường tè học.a) diện tích khuôn viên và các yêu mong về xanh, sạch, đẹp, nháng mát bảo đảm an toàn quy định;b) gồm cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào phủ bọc theo quy định;c) bao gồm sân chơi, bến bãi tập theo quy định.Phòng học, bảng, bàn và ghế cho giáo viên, học sinh.a) Số lượng, quy cách, unique và thiết bị trong phòng học đảm bảo an toàn quy định của Điều lệ trường tiểu học;b) Kích thước, trang bị liệu, kết cấu, hình dạng dáng, màu sắc của bàn và ghế học sinh bảo đảm an toàn quy định của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, cỗ Khoa học cùng Công nghệ, bộ Y tế;c) Kích thước, color sắc, bí quyết treo của bảng vào lớp học đảm bảo quy định về dọn dẹp trường học của bộ Y tế.Khối phòng, trang vật dụng văn phòng ship hàng công tác quản ngại lý, dạy và học theo phép tắc của Điều lệ trường đái học.a) Khối phòng giao hàng học tập, khối chống hành chính quản trị, khu nhà ăn, đơn vị nghỉ (nếu có) bảo đảm quy định;b) bao gồm trang vật dụng y tế tối thiểu cùng tủ dung dịch với những loại thuốc thiết yếu bảo đảm quy định;c) Có những loại máy công sở (máy tính, thiết bị in) giao hàng công tác cai quản và giảng dạy, máy tính nối mạng mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.Công trình vệ sinh, bên để xe, hệ thống nước sạch, khối hệ thống thoát nước, nhặt nhạnh rác đáp ứng yêu thương cầu của hoạt động giáo dục.a) gồm công trình dọn dẹp riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng mang lại nam với nữ, thuận tiện cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí tương xứng với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sạch mát sẽ;b) gồm nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh;c) bao gồm nguồn nước sạch sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; khối hệ thống thoát nước, lượm lặt rác bảo đảm an toàn yêu cầu.Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh.a) thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo điều khoản của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;b) hoạt động của thư viện thỏa mãn nhu cầu nhu cầu nghiên cứu, dạy dỗ học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;c) Bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm.Thiết bị dạy học, vật dụng dạy học và công dụng sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.a) Thiết bị dạy học buổi tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập bảo đảm an toàn quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;b) vấn đề sử dụng thiết bị dạy dỗ học vào các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo an toàn quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ cần sử dụng và thiết bị dạy dỗ học hằng năm.

Điều 8. Tiêu chuẩn 4: quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tổ chức với hiệu quả buổi giao lưu của Ban đại diện cha mẹ học sinh.a) Ban đại diện bố mẹ học sinh tất cả tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh;b) bên trường tạo điều kiện dễ dãi để Ban đại diện bố mẹ học sinh sống động;c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và tự dưng xuất giữa công ty trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện phụ huynh học sinh để tiếp thu chủ kiến về công tác thống trị của đơn vị trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết và xử lý các đề nghị của bố mẹ học sinh, góp ý kiến cho buổi giao lưu của Ban đại diện bố mẹ học sinh.Nhà trường chủ động tham vấn với cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm huy động nguồn lực xây dựng đơn vị trường và môi trường giáo dục.a) dữ thế chủ động tham mưu cho cấp cho ủy Đảng, chính quyền địa phương về chiến lược và những biện pháp rõ ràng để cải cách và phát triển nhà trường;b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;c) huy động và thực hiện có kết quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của những tổ chức, cá nhân để xây dựng đại lý vật chất; tạo thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học viên học giỏi, học viên có thành tích xuất dung nhan khác và hỗ trợ học sinh có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự thâm nhập của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc cho học viên và tiến hành mục tiêu, chiến lược giáo dục.a) Phối hợp tác dụng với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;b) quan tâm di tích kế hoạch sử, biện pháp mạng, công trình văn hóa; quan tâm gia đình yêu thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cùng với nước, bà bầu Việt Nam nhân vật ở địa phương;c) Tuyên truyền để tăng thêm sự gọi biết trong cộng đồng về nội dung, phương thức và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho xã hội tham gia thực hiện kim chỉ nam và kế hoạch giáo dục.

Điều 9. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và đào tạo và hiệu quả giáo dục

Thực hiện công tác giáo dục, kế hoạch dạy học tập của Bộ giáo dục và Đào tạo, các quy định về trình độ của cơ quan làm chủ giáo dục địa phương.a) có kế hoạch hoạt động chuyên môn hằng năm học, học tập kỳ, tháng, tuần;b) dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn yêu ước của chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng học sinh, thỏa mãn nhu cầu khả năng thừa nhận thức và yêu mong phát triển bền vững trong điều kiện thực tiễn của địa phương;c) tiến hành bồi dưỡng học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu.Các hoạt động quanh đó giờ lên lớp của phòng trường.a) có chương trình, kế hoạch tổ chức các vận động giáo dục không tính giờ lên lớp hằng năm;b) tổ chức các chuyển động giáo dục quanh đó giờ lên lớp theo chiến lược với các bề ngoài đa dạng, nhiều mẫu mã và tương xứng với độ tuổi học sinh;c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các chuyển động ngoài giờ lên lớp.Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục và đào tạo tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.a) gia nhập thực hiện phương châm phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ sinh hoạt địa phương;b) tổ chức triển khai và triển khai “Ngày toàn dân chuyển trẻ cho trường”, huy động trẻ trong giới hạn tuổi đi học;c) Có những biện pháp hỗ trợ trẻ gồm hoàn cảnh quan trọng đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường.Kết quả xếp loại giáo dục và đào tạo của học sinh đáp ứng nhu cầu mục tiêu giáo dục.a) Tỷ lệ học viên xếp các loại trung bình trở lên trên đạt ít nhất 90% so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tối thiểu 95% đối với các vùng khác;b) Tỷ lệ học sinh xếp nhiều loại khá đạt ít nhất 30% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tối thiểu 40% đối với các vùng khác;c) Tỷ lệ học viên xếp loại tốt đạt tối thiểu 10% so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải hòn đảo và tối thiểu 15% đối với các vùng khác.Tổ chức các chuyển động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục và đào tạo ý thức bảo vệ môi trường.a) bao gồm các vẻ ngoài phù hợp nhằm giáo dục ý thức tự chăm lo sức khoẻ mang lại học sinh;b) Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng cho học viên theo quy định;c) Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.Hiệu quả chuyển động giáo dục ở trong phòng trường.a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, xong xuôi chương trình tiểu học tập đạt từ 90% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải hòn đảo và từ 95% trở lên đối với các vùng khác;b) phần trăm học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từ 35% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ một nửa trở lên so với các vùng khác;c) gồm học sinh thâm nhập các hội thi, giao lưu do cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên tổ chức.Giáo dục, rèn luyện năng lực sống, tạo cơ hội để học viên tham gia vào quy trình học tập một phương pháp tích cực, nhà động, sáng sủa tạo.a) Giáo dục, rèn luyện các tài năng sống tương xứng với giới hạn tuổi học sinh;b) Tạo thời cơ cho học sinh tham gia vào quy trình học tập một cách tích cực, công ty động, sáng tạo;c) học sinh sưu tầm với tự làm đồ dùng học tập, công ty động giúp sức lẫn nhau trong học tập.

Mục 2

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG TRUNG HỌC

Điều 10. Tiêu chuẩn 1: tổ chức và cai quản nhà trường

Cơ cấu tổ chức máy bộ của nhà trường theo luật của Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học thêm và ngôi trường phổ thông có không ít cấp học (sau đây điện thoại tư vấn là Điều lệ ngôi trường trung học) và những quy định của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.a) gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và những hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tứ thục, hội đồng thi đua với khen thưởng, hội đồng kỷ luật, các hội đồng tư vấn khác);b) Có tổ chức triển khai Đảng cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh, Đội thiếu thốn niên chi phí phong hcm và các tổ chức xã hội khác;c) Có những tổ chuyên môn và tổ văn phòng công sở (tổ Giáo vụ và cai quản học sinh, tổ quản trị Đời sống với các bộ phận khác đối với trường chăm biệt).Lớp học, số học sinh, điểm ngôi trường theo chính sách của Điều lệ ngôi trường tiểu học tập (nếu trường bao gồm cấp tiểu học) cùng Điều lệ trường trung học.a) Lớp học được tổ chức triển khai theo quy định;b) Số học sinh trong một tờ theo quy định;c) Địa điểm của ngôi trường theo quy định.Tổ chức Đảng cùng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản hồ nước Chí Minh, Đội thiếu hụt niên chi phí phong hồ nước Chí Minh, các tổ chức làng mạc hội khác và các hội đồng chuyển động theo pháp luật của Điều lệ trường trung học tập và luật pháp của pháp luật.a) chuyển động đúng quy định;b) Lãnh đạo, hỗ trợ tư vấn cho hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi của mình;c) triển khai rà soát, đánh giá các chuyển động sau mỗi học kỳ.Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chăm môn, tổ văn phòng (tổ Giáo vụ và thống trị học sinh, tổ quản lí trị Đời sống, các thành phần khác đối với trường siêng biệt) theo khí cụ tại Điều lệ trường trung học.a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định;b) gồm kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và sinh hoạt tổ theo quy định;c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.Xây dựng chiến lược cải cách và phát triển nhà trường.a) chiến lược được xác định cụ thể bằng văn bản, được cấp thống trị trực tiếp phê duyệt, được công bố công khai dưới hiệ tượng niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên những phương tiện tin tức đại chúng của địa phương, bên trên website của sở giáo dục đào tạo và đào tạo, phòng giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện hoặc website trong phòng trường (nếu có);b) Chiến lược tương xứng mục tiêu giáo dục của cấp học được biện pháp tại nguyên tắc Giáo dục, với những nguồn lực của phòng trường và triết lý phát triển kinh tế – làng hội của địa phương;c) thẩm tra soát, té sung, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược của phòng trường tương xứng với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương theo từng giai đoạn.Chấp hành nhà trương, mặt đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước, của địa phương với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cai quản giáo dục các cấp; bảo vệ Quy chế thực hiện dân nhà trong buổi giao lưu của nhà trường.a) tiến hành các chỉ thị, quyết nghị của cung cấp ủy Đảng, chấp hành sự cai quản hành bao gồm của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo về chăm môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục;b) thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;c) Đảm bảo Quy chế tiến hành dân chủ trong buổi giao lưu của nhà trường.Quản lý hành chính, tiến hành các phong trào thi đua.a) tất cả đủ hồ sơ phục vụ chuyển động giáo dục của nhà trường theo biện pháp của Điều lệ ngôi trường trung học;b) tàng trữ đầy đủ, kỹ thuật hồ sơ, văn bản theo phương tiện của qui định Lưu trữ;c) thực hiện các cuộc vận động, tổ chức triển khai và gia hạn phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của phòng nước.Quản lý các hoạt động giáo dục, cai quản cán bộ, giáo viên, nhân viên, học tập sinh.a) Thực hiện giỏi nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học;b) quản lý hoạt rượu cồn dạy thêm, học thêm theo luật của Bộ giáo dục và Đào chế tác và những cấp tất cả thẩm quyền;c) triển khai tuyển dụng, đề bạt, ngã nhiệm, cai quản cán bộ, cô giáo và nhân viên cấp dưới theo cơ chế của chế độ Cán bộ, công chức, biện pháp Viên chức, nguyên lý Lao động, Điều lệ ngôi trường trung học tập và những quy định khác của pháp luật.Quản lý tài chính, tài sản của phòng trường.a) Có hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính, gia tài và lưu trữ hồ sơ, hội chứng từ theo quy định;b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định của nhà nước;c) công khai minh bạch tài chính, triển khai công tác tự khám nghiệm tài bao gồm theo quy định, xây dựng được quy chế giá thành nội bộ.Đảm bảo an toàn trật tự, an toàn cho học viên và được cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; chống chống bạo lực học đường, phòng phòng dịch bệnh, phòng né các mối đe dọa thiên tai, các tệ nạn xã hội vào trường.a) có phương án đảm bảo bình yên trật tự, phòng chống tai nạn đáng tiếc thương tích, cháy nổ, phòng kiêng các hiểm họa thiên tai, phòng phòng dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, chống tránh các tệ nạn làng mạc hội ở trong phòng trường;b) Đảm bảo an toàn cho học viên và được cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường;c) không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm luật về giới, đấm đá bạo lực trong đơn vị trường.

Điều 11. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học tập sinh

Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quy trình triển khai các hoạt động giáo dục.a) tất cả số năm dạy học (không kể thời gian tập sự) theo pháp luật của Điều lệ ngôi trường trung học;b) Được reviews hằng năm đạt từ nhiều loại khá trở lên trên theo Quy định chuẩn chỉnh hiệu trưởng trường trung học tập cơ sở, trường trung học rộng rãi và trường phổ thông có rất nhiều cấp học;c) Được bồi dưỡng, đào tạo về bao gồm trị và cai quản giáo dục theo quy định.Số lượng, trình độ chuyên môn đào sinh sản của gia sư theo khí cụ của Điều lệ ngôi trường tiểu học (nếu trường bao gồm cấp tè học), Điều lệ ngôi trường trung học.a) con số và cơ cấu tổ chức giáo viên bảo đảm an toàn để dạy các môn học phải theo quy định;b) giáo viên làm công tác Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh, tổng phụ trách Đội thiếu thốn niên tiền phong hồ nước Chí Minh, cô giáo làm công tác hỗ trợ tư vấn cho học tập sinh đảm bảo quy định;c) Đạt trình độ chuẩn chỉnh và trên chuẩn theo quy định:

– Miền núi, vùng sâu, vùng xa cùng hải đảo: 100% thầy giáo đạt chuyên môn chuẩn, trong những số ấy trên chuẩn ít tốt nhất 25% đối với trường trung học cơ sở, ngôi trường phổ thông có không ít cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện với trường phổ thông dân tộc bán trú (sau phía trên gọi bình thường là ngôi trường trung học tập cơ sở), 10% so với trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cung cấp tỉnh và trường thêm trực nằm trong bộ, ngành (sau phía trên gọi thông thường là trường trung học phổ thông) với 30% đối với trường chuyên;

– các vùng khác: 100% thầy giáo đạt chuyên môn chuẩn, trong số ấy trên chuẩn ít tốt nhất 40% đối với trường trung học cơ sở, 15% so với trường trung học nhiều và 40% đối với trường chuyên.

Kết quả tấn công giá, xếp nhiều loại giáo viên và việc bảo đảm các quyền của giáo viên.a) Xếp các loại chung thời điểm cuối năm học của thầy giáo đạt từ các loại trung bình trở lên, trong những số đó có không nhiều nhất 1/2 xếp các loại khá trở lên theo vẻ ngoài về chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo tiểu học tập (nếu trường bao gồm cấp đái học), chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo trung học tập cơ sở, gia sư trung học tập phổ thông;b) Có ít nhất 15% giáo viên dạy tốt cấp huyện (quận, thị xã, tp trực trực thuộc tỉnh) trở lên đối với trường trung học cửa hàng và 10% thầy giáo dạy xuất sắc cấp thức giấc (thành phố trực ở trong Trung ương) trở lên đối với trường trung học phổ thông;c) thầy giáo được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tè học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật.Số lượng, chất lượng và việc bảo đảm các chế độ, cơ chế đối với đội ngũ nhân viên ở trong nhà trường.a) Số lượng nhân viên đảm bảo an toàn quy định;b) nhân viên cấp dưới kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác làm việc thư viện, thiết bị dạy dỗ học có chuyên môn trung cung cấp trở lên theo như đúng chuyên môn; những nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc;c) nhân viên thực hiện xuất sắc các trách nhiệm được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.Học sinh ở trong nhà trường đáp ứng nhu cầu yêu ước theo dụng cụ của Điều lệ trường tiểu học tập (nếu trường gồm cấp đái học), Điều lệ ngôi trường trung học cùng của pháp luật.a) Đảm bảo pháp luật về tuổi học tập sinh;b) Thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ của học viên và hiện tượng về những hành vi học viên không được làm;c) Được bảo vệ các quyền theo quy định.

Điều 12. Tiêu chuẩn 3: đại lý vật hóa học và trang thiết bị dạy dỗ học

Khuôn viên, cổng trường, hải dương trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sảnh chơi, bãi tập theo vẻ ngoài của Điều lệ ngôi trường trung học.a) diện tích s khuôn viên và những yêu ước về xanh, sạch, đẹp, nhoáng mát bảo vệ quy định;b) có cổng, hải dương tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo quy định;c) bao gồm sân chơi, bãi tập theo quy định.Phòng học, bảng, bàn và ghế cho giáo viên, học sinh.a) Số lượng, quy cách, unique và thiết bị của phòng học, bảng vào lớp học bảo đảm quy định của Điều lệ trường tiểu học tập (nếu trường gồm cấp đái học), Điều lệ ngôi trường trung học và khí cụ về dọn dẹp vệ sinh trường học của cục Y tế;b) Kích thước, thứ liệu, kết cấu, hình dáng dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh bảo đảm quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ Khoa học và Công nghệ, cỗ Y tế;c) phòng học cỗ môn đạt tiêu chuẩn chỉnh theo quy định.Khối phòng, trang thứ văn phòng phục vụ công tác cai quản lý, dạy và học theo mức sử dụng của Điều lệ ngôi trường trung học.a) Khối phòng ship hàng học tập, khối chống hành bao gồm – cai quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) bảo đảm an toàn quy định;b) gồm trang vật dụng y tế tối thiểu với tủ dung dịch với các loại thuốc rất cần thiết theo quy định;c) Có các loại máy văn phòng (máy tính, thứ in) giao hàng công tác làm chủ và giảng dạy, máy tính nối mạng mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.Công trình vệ sinh, bên để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, lượm lặt rác đáp ứng yêu thương cầu của hoạt động giáo dục.a) có công trình lau chùi riêng được cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng mang lại nam và nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí tương xứng với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sạch mát sẽ;b) bao gồm nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;c) tất cả nguồn nước không bẩn đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, hệ thống hỗ trợ nước uống đạt tiêu chuẩn, hệ thống thoát nước, lượm lặt rác bảo vệ yêu cầu.Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.a) thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường đa dạng theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo; được bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm;b) buổi giao lưu của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;c) Hệ thống technology thông tin liên kết internet cùng website của nhà trường đáp ứng nhu cầu yêu ước dạy, học và làm chủ nhà trường.Thiết bị dạy học, vật dụng dạy học tập và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.a) Thiết bị dạy học về tối thiểu ship hàng giảng dạy với học tập đảm bảo an toàn quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;b) bài toán sử dụng thiết bị dạy dỗ học vào các giờ lên lớp cùng tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên bảo vệ quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ sử dụng và thiết bị dạy dỗ học hằng năm.

Điều 13. Tiêu chuẩn chỉnh 4: tình dục giữa bên trường, gia đình và làng hội

Tổ chức và hiệu quả buổi giao lưu của Ban đại diện bố mẹ học sinh.a) Ban đại diện phụ huynh học sinh bao gồm tổ chức, nhiệm vụ, quyền, nhiệm vụ và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện bố mẹ học sinh;b) đơn vị trường sản xuất điều kiện dễ dãi để Ban đại diện phụ huynh học sinh hoạt động;c) Tổ chức những cuộc họp chu kỳ và chợt xuất giữa đơn vị trường với bố mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm tiếp thu chủ kiến về công tác làm chủ của công ty trường, những biện pháp giáo dục đào tạo học sinh, giải quyết các đề xuất của phụ huynh học sinh, góp chủ ý cho hoạt động của Ban đại diện phụ huynh học sinh.Nhà trường chủ động tư vấn với cung cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền và phối phù hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng công ty trường và môi trường giáo dục.a) chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về chiến lược và những biện pháp rõ ràng để phát triển nhà trường;b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;c) huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá thể để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy dỗ học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất dung nhan khác và cung cấp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Nhà trường phối phù hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự thâm nhập của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc cho học viên và tiến hành mục tiêu, planer giáo dục.a) Phối hợp hiệu quả với những tổ chức, đoàn thể nhằm giáo dục học viên về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;b) chăm lo di tích định kỳ sử, phương pháp mạng, công trình văn hóa; âu yếm gia đình yêu quý binh, liệt sĩ, gia đình có công cùng với nước, bà mẹ Việt Nam hero ở địa phương;c) Tuyên truyền để tạo thêm sự hiểu biết trong xã hội về nội dung, phương thức dạy học, tạo điều kiện cho xã hội tham gia thực hiện phương châm và kế hoạch giáo dục.

Điều 14. Tiêu chuẩn chỉnh 5: vận động giáo dục và tác dụng giáo dục

Thực hiện công tác giáo dục, planer dạy học của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, các quy định về trình độ của cơ quan cai quản giáo dục địa phương.a) bao gồm kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;b) thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch huấn luyện và tiếp thu kiến thức từng môn học theo quy định;c) kiểm tra soát, reviews việc tiến hành kế hoạch năm học, kế hoạch huấn luyện và đào tạo và học tập hằng tháng.Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện kỹ năng tự học của học tập sinh.a) Sử dụng phải chăng sách giáo khoa; tương tác thực tế khi dạy dỗ học, dạy học tích hợp; thực hiện cân đối giữa truyền thụ kỹ năng và kiến thức với rèn luyện khả năng tư duy cho học viên trong quá trình dạy học;b) Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học, thay đổi kiểm tra, review và hướng dẫn học sinh biết tự tấn công giá kết quả học tập;c) phía dẫn học sinh học tập tích cực, nhà động, sáng chế và biết vận dụng kỹ năng và kiến thức vào thực tiễn.Thực hiện tại nhiệm vụ phổ biến giáo dục của địa phương.a) có kế hoạch và triển khai triển khai công tác thông dụng giáo dục theo nhiệm vụ được chính quyền địa phương, cơ quan làm chủ giáo dục cấp cho trên giao;b) hiệu quả thực hiện phổ biến giáo dục đáp ứng với trách nhiệm được giao;c) Kiểm tra, đánh giá công tác phổ biến giáo dục theo định kỳ để sở hữu biện pháp cải tiến, cải thiện hiệu quả công tác.Thực hiện hoạt động bồi dưỡng học viên giỏi, trợ giúp học sinh yếu, kém theo kế hoạch trong phòng trường cùng theo quy định của các cấp thống trị giáo dục.a) Khảo sát, phân loại học viên giỏi, yếu, kémvà có những biện pháp giúp sức học sinh vươn lên trong học hành từ đầu năm học;b) Có những hình thức tổ chức bồi dưỡng học viên giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém phù hợp;c) kiểm tra soát, đánh giá để cải tiến hoạt đụng bồi dưỡng học sinh giỏi, trợ giúp học sinh yếu, hèn sau mỗi học tập kỳ.Thực hiện tại nội dung giáo dục và đào tạo địa phương theo công cụ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.a) Thực hiện tốt nội dung giáo dục và đào tạo địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn học với gắn lý luận với thực tiễn;b) thực hiện kiểm tra, review các nội dung giáo dục và đào tạo địa phương theo quy định;c) rà soát soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, khuyến nghị điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương hằng năm.Tổ chức các chuyển động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khích lệ sự tham gia nhà động, tự giác của học sinh.a) phổ biến kiến thức về một số vận động văn hóa, văn nghệ, thể thao, một số trong những trò chơi dân gian mang lại học sinh;b) tổ chức một số chuyển động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò nghịch dân gian cho học sinh trong và không tính trường;c) gia nhập Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, các hoạt động lễ hội dân gian do các cơ quan gồm thẩm quyền tổ chức.Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống trải qua các chuyển động học tập, vận động tập thể và chuyển động giáo dục không tính giờ lên lớp cho học sinh.a) giáo dục đào tạo các kĩ năng giao tiếp, năng lực tự nhận thức, năng lực ra quyết định, lưu ý đến và xử lý vấn đề, năng lực đặt mục tiêu, kĩ năng ứng phó, kiềm chế, năng lực hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh;b) Giáo dục, rèn luyện tài năng sống cho học viên thông qua giáo dục đào tạo ý thức chấp hành phép tắc giao thông; phương pháp tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và những tai nàn thương tích khác; trải qua việc thực hiện các quy định về kiểu cách ứng xử bao gồm văn hóa, đoàn kết, thân ái, hỗ trợ lẫn nhau;c) giáo dục và đào tạo và hỗ trợ tư vấn về mức độ khoẻ thể hóa học và tinh thần, giáo dục và đào tạo về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình cân xứng với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.Học sinh tham gia giữ lại gìn dọn dẹp vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường.a) đầu tư và định kỳ phân công học sinh tham gia các vận động bảo vệ, siêng sóc, giữ lại gìn dọn dẹp vệ sinh môi trường trong phòng trường;b) tác dụng tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ lại gìn lau chùi môi ngôi trường của học sinh đạt yêu cầu;c) Hằng tuần, kiểm tra, nhận xét việc triển khai giữ gìn dọn dẹp môi trường ở trong phòng trường.Kết quả xếp các loại học lực của học viên hằng năm đáp ứng nhu cầu mục tiêu giáo dục.a) Tỷ lệ học viên xếp loại trung bình trở lên:

– Miền núi, vùng sâu, vùng xa với hải đảo: Đạt ít nhất 85% đối với trường trung học cơ sở, 80% đối với trường trung học càng nhiều và 95% đối với trường chuyên;

– các vùng khác: Đạt tối thiểu 90% so với trường trung học tập cơ sở, 85% đối với trường trung học diện tích lớn và 99% đối với trường chuyên;

b) Tỷ lệ học sinh xếp nhiều loại khá:

– Miền núi, vùng sâu, vùng xa với hải đảo: Đạt tối thiểu 25% đối với trường trung học tập cơ sở, 15% so với trường trung học thêm và 60% so với trường chuyên;

– những vùng khác: Đạt tối thiểu 30% so với trường trung học tập cơ sở, 20% đối với trường trung học ít nhiều và 70% đối với trường chuyên;

c) Tỷ lệ học viên xếp một số loại giỏi:

– Miền núi, vùng sâu, vùng xa với hải đảo: Đạt ít nhất 2% so với trường trung học các đại lý và ngôi trường trung học tập phổ thông; 15% so với trường chuyên;

– các vùng khác: Đạt ít nhất 3% so với trường trung học đại lý và ngôi trường trung học phổ thông; 20% đối với trường chuyên.

Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.a) Tỷ lệ học sinh xếp một số loại khá, giỏi đạt ít nhất 90% so với trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông, 98% đối với trường chuyên;b) Tỷ lệ học viên bị kỷ quy định buộc thôi học gồm thời hạn không thực sự 1% so với trường trung học tập cơ sở, trường trung học tập phổ thông; không thật 0,2% đối với trường chuyên;c) ko có học sinh bị truy cứu trọng trách hình sự.Kết quả vận động giáo dục nghề càng nhiều và chuyển động giáo dục phía nghiệp cho học viên hằng năm.a) các ngành nghề phía nghiệp mang đến học sinh tương xứng với điều kiện phát triển kinh tế tài chính – xã hội của địa phương;b) Tỷ lệ học viên tham gia học nghề:

– Miền núi, vùng sâu, vùng xa với hải đảo: Đạt ít nhất 70% bên trên tổng số học sinh thuộc đối tượng người tiêu dùng học nghề đối với trường trung học cơ sở; 100% so với trường trung học phổ thông và trường chuyên;

– những vùng khác: Đạt tối thiểu 80% trên tổng số học sinh thuộc đối tượng người dùng học nghề so với trường trung học tập cơ sở; 100% đối với trường trung học rộng lớn và ngôi trường chuyên;

c) công dụng xếp một số loại học nghề của học tập sinh:

– Miền núi, vùng sâu, vùng xa cùng hải đảo: Đạt 80% một số loại trung bình trở lên đối với trường trung học cơ sở, 90% so với trường trung học ít nhiều và trường chuyên;

– những vùng khác: Đạt 90% nhiều loại trung bình trở lên so với trường trung học tập cơ sở, 95% đối với trường trung học đa dạng và trường chuyên.

Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm trong phòng trường.a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ giỏi nghiệp bình ổn hằng năm;b) Tỷ lệ học viên bỏ học với lưu ban:

– Miền núi, vùng sâu, vùng xa với hải đảo: không quá 3% học sinh bỏ học, không thật 5% học viên lưu ban; trường chăm không có học viên lưu ban và học sinh bỏ học;

– các vùng khác: không quá 1% học viên bỏ học, không thực sự 2% học sinh lưu ban; trường chuyên không có học viên lưu ban và học sinh bỏ học;

c) Có học sinh tham gia và chiếm giải vào các hội thi, giao lưu đối với tiểu học, kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực nằm trong tỉnh) trở lên đối với trung học đại lý và cung cấp tỉnh (thành phố trực trực thuộc Trung ương) trở lên đối với trung học thêm hằng năm.

Mục 3

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 15. Tiêu chuẩn 1: công tác làm việc quản lý

Xây dựng chiến lược cải tiến và phát triển trung tâm.a) chiến lược phát triển khẳng định được kim chỉ nam tổng thể, mục tiêu rõ ràng và chiến thuật thực hiện;b) kế hoạch phát triển tương xứng với các nguồn lực của trung tâm, với định hướng phát triển kinh tế tài chính – làng mạc hội của địa phương nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu học thường xuyên xuyên, học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân;c) Chiến lược trở nên tân tiến được sở giáo dục đào tạo và giảng dạy phê coi xét và được chào làng công khai dưới hình thức niêm yết tại trung tâm, đăng cài đặt trên các phương tiện tin tức đại chúng tại địa phương và trên website của sở giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện hoặc website của trung trung ương (nếu có).Thực hiện nay công tác khảo sát nhu mong học tập của buôn bản hội để chế tạo kế hoạch hoạt động.a) Tổ chức khảo sát nhu mong học tập của tín đồ dân bên trên địa bàn;b) Sử dụng kết quả điều tra để xây dừng kế hoạch chuyển động đáp ứng yêu cầu học tập của bạn dân;c) chủ động tham gia xây dựng trào lưu học thường xuyên, học tập suốt đời và thi công xã hội học tập.Thực hiện nay công tác cai quản chuyên môn theo khí cụ của Bộ giáo dục và Đào tạo.a) sản xuất kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học tập kỳ, năm học;b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động; thực hiện thống trị chuyên môn, chất vấn nội cỗ theo quy định;c) làm chủ hồ sơ, sổ sách theo nguyên tắc và theo nguyên tắc Lưu trữ.Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học tập viên theo biện pháp của pháp luật, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.a) có kế hoạch xây dựng đội hình cán bộ, giáo viên, nhân viên; triển khai việc tuyển dụng, đề bạt, chỉ định theo quy định;b) Thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ thống trị cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và quản lý học viên;c) kêu gọi tối nhiều đội ngũ cô giáo sẵn bao gồm của địa phương và những người dân có tởm nghiệm, tận tâm tham gia giảng dạy các chương trình đáp ứng nhu cầu yêu cầu fan học, cập nhật kiến thức, năng lực và bàn giao công nghệ.Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo các quy định ở trong nhà nước.a) Có hệ thống văn phiên bản quy định về cai quản tài chính, gia sản liên quan cùng quy chế giá cả nội bộ theo quy định;b) Lập dự toán, thực hiện thu, chi, quyết toán và báo cáo tài chính, kiểm kê gia tài theo quy định;c) cai quản lý, lưu trữ hồ sơ, triệu chứng từ; thực hiện công khai minh bạch tài chính và kiểm tra tài chính theo quy định.Chấp hành công ty trương, chế độ của Đảng, pháp luật trong phòng nước, qui định của chính quyền địa phương và của cơ quan quản lý giáo dục những cấp; tiến hành các trào lưu thi đua.a) triển khai các công ty trương, chế độ của Đảng với pháp luật trong phòng nước liên quan đến giáo dục thường xuyên; chấp hành sự chỉ đạo, thống trị của cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành địa phương; sự chỉ huy trực tiếp về chăm môn, nghiệp vụ của cơ quan thống trị giáo dục cung cấp trên;b) Tổ chức, bảo trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành với quy định của nhà nước;c) thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với các phòng ban chức năng có thẩm quyền.Đảm bảo an toàn trật tự, an ninh cho học viên và được cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng kháng bạo lực, phòng kiêng các mối đe dọa thiên tai, các tệ nạn làng mạc hội.a) tất cả phương án đảm bảo an ninh trật tự, chống chống tai nạn ngoài ý muốn thương tích, cháy nổ, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; phòng kị các hiểm họa thiên tai, những tệ nạn xóm hội trong trung tâm;b) Đảm bảo bình yên cho học tập viên và được cán bộ, giáo viên, nhân viên;c) không tồn tại hiện tượng kì thị, phạm luật về giới, bạo lực trong trung tâm.

Xem thêm: Toàn Cầu Hóa Là Gì Thời Cơ Và Thách Thức Trong Quá Trình Toàn Cầu Hóa Của Việt Nam Hiện Nay

Điều 16. Tiêu chuẩn chỉnh 2: Cán cỗ quản lý, giáo viên, nhân viên và học tập viên

Cán cỗ quản lýa) Giám đốc, phó tổng giám đốc trung trung khu đạt các yêu ước theo chuẩn chỉnh giám đốc trung tâm, Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của trung tâm giáo dục và đào tạo thường xuyên;b) Hằng năm, giám đốc, phó giám đốc được nhận xét đạt từ nhiều loại khá trở lên trên theo chuẩn giám đốc trung tâm;c) có đủ cán bộ thống trị cấp chống (tổ) theo cơ chế của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.Giáo viêna) Có con số giáo viên cơ hữu đảm bảo để tổ chức các lớp học; con số giáo viên thỉnh giảng đáp ứng nhu cầu quy mô tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo và huấn luyện của trung tâm;b) giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục và đào tạo thường xuyên để đưa văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đạt tiêu chuẩn chỉnh tương ứng với từng cấp cho học của giáo dục đào tạo chính quy; gia sư dạy những chương trình khác đạt tiêu chuẩn theo quy định;c) Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, tu dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; áp dụng sáng tạo, có công dụng các phương pháp giáo dục tích cực; sử dụng technology thông tin trong các chuyển động chuyên môn.Nhân viêna) gồm số lượng phù hợp với đồ sộ của trung tâm;b) nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn trung cấp cho trở lên theo đúng chuyên môn; những nhân viên khác được tu dưỡng về nghiệp vụ theo các bước đảm nhiệm;c) Thực hiện không thiếu và chấm dứt các trọng trách được giao.Học viêna) Được phổ biến không thiếu thốn về mục tiêu, lịch trình giáo dục, các yêu cầu soát sổ đánh giá, điều kiện giỏi nghiệp, nội quy, hình thức của trung tâm; các quy định của pháp luật, chủ yếu sách, công ty trương, mặt đường lối của Đảng và Nhà nước;b) Được đáp ứng các dịch vụ sinh hoạt, bốn vấn, cung cấp tìm gọi về nghề nghiệp và công việc và tra cứu kiếm vấn đề làm; được tạo điều kiện để thâm nhập các vận động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoàn thể;c) Thực hiện không thiếu nhiệm vụ của học tập viên và vẻ ngoài về những hành vi học tập viên không được làm.Cán bộ, giáo viên, nhân viên được bảo đảm an toàn quyền lợi theo cơ chế của pháp luật.a) Đ­ược bảo vệ các đk để tiến hành nhiệm vụ;b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cấp trình độ siêng môn, nghiệp vụ; thừa hưởng lương, phụ cấp cho và các chế độ khác khi đến lớp để nâng cao trình độ siêng môn, nhiệm vụ theo quy định;c) Được đảm bảo an toàn nhân phẩm, danh dự; được h­ưởng mọi nghĩa vụ và quyền lợi về thứ chất, ý thức theo điều khoản của pháp luật.

Điều 17. Tiêu chuẩn 3: các đại lý vật chất và trang thiết bị

Cơ sở thứ chất tối thiểu thỏa mãn nhu cầu nhiệm vụ của trung tâm.a) có khuôn viên, tường rào bao quanh, biển khơi tên của trung tâm;b) tất cả phòng thao tác của giám đốc, những phó giám đốc, phòng thao tác của kế toán, thủ quỹ, văn thư, chống họp hội đồng, phòng thao tác của các phòng (tổ) chăm môn;c) gồm thư viện đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học hành của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học tập viên; chống bảo vệ; nhà nhằm xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và nhà nhằm xe mang lại học viên.Phòng học bảo vệ yêu cầu theo quy định.a) chống học bảo đảm về diện tích, ánh sáng, an toàn, có đủ thiết bị giao hàng giảng dạy với học tập;b) Phòng học tập tin học, nước ngoài ngữ được nối mạng internet;c) phòng thí nghiệm, xưởng (phòng) thực hành thực tế có đủ đồ vật thí nghiệm về tối thiểu, thiết bị dạy dỗ nghề theo yêu cầu của lịch trình giáo dục.Các công trình ship hàng sinh hoạt.a) có phòng y tế cùng với trang sản phẩm y tế buổi tối thiểu so với trường học và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo an toàn quy định;b) gồm nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên, hệ thống hỗ trợ nước, thoát nước đạt tiêu chuẩn;c) Có phòng ngủ cho giáo viên, khu lau chùi riêng được cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học tập viên, riêng so với nam cùng nữ, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.Khai thác, tận dụng các đại lý vật chất sẵn tất cả của địa phương để mở rộng chuyển động giáo dục của trung tâm.a) Khai thác, tận dụng tối đa chống học của những trường trung học cơ sở, trung học tập phổ thông, đơn vị văn hóa, hội trường của địa phương;b) Khai thác, sử dụng các nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, đại lý sản xuất, marketing tại địa phương;c) links với khối hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp, đại lý giáo dục