TỪ VỰNG UNIT 1 LỚP 10 SÁCH MỚI

     

7.

Bạn đang xem: Từ vựng unit 1 lớp 10 sách mới

equally shared parenting/ˈiːkwəli – ʃeə(r)d – ˈpeərəntɪŋ/(np): share đều quá trình nội trợ và quan tâm con cái

8.extended family/ɪkˈstendɪd ˈfæməli/(np): mái ấm gia đình lớn bao gồm nhiều thế hệ phổ biến sống

9.(household) finances/ˈhaʊshəʊld – ˈfaɪnæns /(np): tài chính, tiền nong (của gia đình)


10.financial burden/faɪˈnænʃl – ˈbɜːdn/(np): nhiệm vụ về tài chính, chi phí bạc

11.gender convergence/ ˈdʒendə(r) – kənˈvɜːdʒəns/(np): các giới tính trở nên có nhiều điểm chung

12.grocery/ˈɡrəʊsəri/(n): thực phẩm cùng tạp hóa

13.heavy lifting/ˌhevi ˈlɪftɪŋ/(np): sở hữu vác nặng


14.

Xem thêm: Cách Làm Powerpoint 2010 Đẹp Chuyên Nghiệp, Please Wait

homemaker/ˈhəʊmmeɪkə(r)/(n): bạn nội trợ

15.iron/ˈaɪən/(v): là/ ủi (quần áo)

16.laundry/ˈlɔːndri/(n): quần áo, vật giặt là/ ủi

17.lay/leɪ/( the table for meals) : dọn cơm

18.nuclear family/ˈnjuːklɪə/ /ˈfæmɪli/(np): gia đình nhỏ dại chỉ có có bố mẹ và con cái chung sống

19.nurture/ˈnɜːtʃə(r)/(v): nuôi dưỡng

20.

Xem thêm: Năm Nay 16 Tuổi Là Tuổi Con Gì 2021 Nữ Mạng 2006, Sinh Năm 16 Mệnh Gì

responsibility/rɪˌspɒnsəˈbɪləti/(n): trách nhiệm


Share75Tweet47Share19
Previous Post

Grammar – Unit 1 SGK giờ Anh lớp 10 mới

Next Post

Getting Started – trang 6 Unit 1 SGK giờ Anh 10 mới


Related Posts


*

Skills – trang 9 Unit 1 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 new


Tháng nhị 1, 2021
988
*

Language – trang 7 Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 10 bắt đầu


Tháng nhị 1, 2021
988

Getting Started – trang 6 Unit 1 SGK tiếng Anh 10 bắt đầu


Tháng nhì 1, 2021
988

Grammar – Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 10 bắt đầu


Tháng nhị 1, 2021
988
https://www.facebook.com/huali.vn
No Result
View All Result
TOEICNgữ PhápÔn thi THPT

Welcome Back!

Login khổng lồ your trương mục below


Remember Me


Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to lớn reset your password.